Vedtægter 2024

Vedtægter for Dragør Motorbådsklub

Vedtaget på generalforsamlingen d. 30.03.2024

 

Paragraf 1: Formål.

Klubben har til formål at samle alle med interesse for fiskeri og tur sejlads. Klubben skal varetage medlemmernes interesse i at have en velfungerende Dragør Havn, samt i forhold der vedrører far-vandene omkring Dragør.

Paragraf 2: Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Dragør Motorbådsklub. Klubbens hjemsted er Dragør Kommune.

Paragraf 3: Medlemskab og optagelse.

Enhver der accepterer klubbens formålsparagraf (paragraf 1) kan optages som medlem. Dog kan bestyrelsen, som foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, nægte at optage en ansøger. Han/hun kan i givet fald forlange ansøgningen behandlet på den først kommende general-forsamling. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for voldelig optræden, ulovlige aktiviteter eller andet. Medlemmet har ret til at få en sådan eksklusion prøvet ved den først kommende generalfor-samling.

Paragraf 4: Skur nr. 43.

Dragør Motorbådsklub har købt skur nr. 43 på Dragør Havn og har af Brugerstyrelsen for Dragør Havn fået tildelt lejemål på den tilhørende grund. Driften af skurgrund og skur sker som en del af foreningens almindelige drift. Bestyrelsen udpeger et skurudvalg på tre medlemmer med en for-mand, der skal være medlem af foreningens bestyrelse. Alle medlemmer af Dragør Motorbådsklub har adgang til foreningens skur.

Paragraf 5: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel og offentliggøres i Dragør Nyt, samt ved udsendelse af mail til med-lemmerne. Generalforsamlingen holdes hvert år i 1. kvartal og skal bl.a. indeholde følgende punkter til dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Konstatering af mødets lovlighed

3. Formandens beretning

4. Regnskabs aflæggelse/v kassereren

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes. Alle afgørelser med undtagelse af afgørelse om klubbens ophør (se paragraf 10) træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem kan højst stemme med en fuld-magt. Afstemningerne sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Paragraf 6: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 procent af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Paragraf 7: Bestyrelse og valg.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en Formand, en Næstformand, en Kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer. Klubben tegnes af Formand, Næstformand og Kasserer i forening. Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne med ansvar over for disse. Bestyrelsen har også bemyndigelse til at oprette og nedlægge diverse udvalg efter behov.  Suppleanter til bestyrelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved generalforsamlingen i lige årstal vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer 1-2. Ved generalforsamlingen i ulige årstal vælges en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer 3-4. Endvidere vælges der hvert år 3 bestyrelses suppleanter, hvoraf bestyrelsen konstituerer en som 1. suppleant. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og revisor suppleant. Hvert medlem kan højest stemme med en fuldmagt.

Paragraf 8: Regnskabet.

Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren er desuden ansvarlig for ajourføring af medlems- kartoteket. Regnskabet skal fremlægges af kasseren i revideret stand på generalforsamlingen, og det skal revideres mindst en gang årligt af den generalforsamlings valgte revisor. Denne revisor og revisorsuppleanten har i øvrigt adgang til regnskabet/bogføringen i årets løb, når han/hun måtte ønske det. Klubbens likvide midler anbringes efter nærmere bestemmelser af bestyrelsen. Formanden og kasseren har begge adgang til foreningens konto i banken. Næstformanden laver referat af bestyrel-sen møder, af generalforsamlingerne og varetager den nødvendige korrespondance. Næstformanden fungerer som formand i dennes fravær.

Paragraf 9: Kontingent.

Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Der beta-les kontingent en gang årligt i februar måned, men det skal under alle omstændigheder være betalt inden foreningens General Forsamling. Såfremt kontingentet efter en rykker ikke er betalt efter 30 dage, slettes medlemmet af klubben. For at deltage i generalforsamlingen skal der være betalt kon-tingent.

Paragraf 10: Klubbens ophør.

Forslag om klubbens ophør skal vedtages med mindst ¾ stemmeflertal på to generalforsamlinger, der skal holdes med mindst to ugers og højst to måneders mellemrum. I tilfælde af klubbens ophør går dens midler til velgørende formål, som nøjere fastsættes på den opløsende generalforsamling.